Rekrutacja

Rekrutacja i warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do 250 os. dorosłych w tym 150 os. o niskich kwalifikacjach i 5 osób powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych spełniających łącznie następujące warunki:

 • są osobami dorosłymi tzn. osobami, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 18 lat (od dnia 18 urodzin),
 • zamieszkują, uczą się, pracują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu odbędzie się od 16.04.2018r. i będzie prowadzony w sposób ciągły. Kwalifikowanie osób i sporządzanie list uczestników projektu odbędzie się co najmniej w pięciu turach. Informacje o terminach odbywania się poszczególnych tur kwalifikacji oraz data ich zamknięcia będzie zamieszczana systematycznie na stronie internetowej Organizatora (www.pcdb.pl).


Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia:

 • osobiście - w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura - 8.00-15.00
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu: ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji do projektu (zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu):

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Dokument - Kopia dokumentu potwierdzającego nr PESEL,
 • Oświadczenie,
 • Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji (jeśli dotyczy).

Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, na stronie www.pcdb.pl, a także będą przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.


Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci winni mieć ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych przez Organizatora. W przypadku jego nieokazania bądź dostarczenia dokumentów drogą pocztową, obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania umowy uczestnictwa w  projekcie.


Dokumenty zgłoszeniowe należy kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę wraz z datą.


Kwalifikacji Uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna w skład, której wejdzie Kierownik projektu oraz Specjalista ds. obsługi projektu.
Etapy oceny dokumentów Kandydatów:

I ETAP - Ocena formalna

 • złożenie wypełnionego i podpisanego przez Kandydata Formularza Rekrutacyjnego (wg metody spełnia/nie spełnia);
 • złożenie wymaganych i podpisanych oświadczeń kwalifikujących do udziału w Projekcie (wg metody spełnia/nie spełnia);
 • wiek - ukończone 18 lat (wg metody spełnia/nie spełnia)
 • nauka, praca lub zamieszkiwanie na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, weryfikacja nr PESEL na podstawie kserokopii przedłożonego dokumentu (wg metody spełnia/nie spełnia)

II ETAP – Ocena merytoryczna: polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom spełniającym następujące kryteria preferencji:

 • wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie: 1pkt.;
 • osoba starsza w wieku 50+: 1 pkt.;

O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktów.


W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji.


Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji do projektu „Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy”.