Opis projektu

Opis projektu

Projekt " Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy" współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 898 593,75 zł

Wartość projektu – 998 437,50 zł

 

Grupa docelowa projektu

Grupa docelowa projektu: 250 os. (5K, 245M) dorosłych w tym 150 os. o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z wytycznymi MFiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020)(1K,149M), oraz 5 osób powyżej 50 roku życia (5M), z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC.

 

Cel główny projektu

Cel główny Projektu: wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu operatora obrabiarek CNC, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji i uprawnień w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

 

Planowane efekty

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 125 osób

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 250 osób

Liczba osób o niskich kwalifikacjach osoby – 150 osób

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 5 osób

 

Harmonogram zadań w projekcie 

Terminy Harmonogram

od 16.04.2018r. w trybie ciągłym

Nabór uczestników do udziału w projekcie

od 07.05.2018r. w trybie ciągłym

Ocena kart zgłoszeniowych 

od 11.05.2018r. w trybie ciągłym

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

od 14.05.2018r. w trybie ciągłym

Podpisanie deklaracji i umowy uczestnictwa w projekcie

od 21.05.2018r. w trybie ciągłym

Szkolenia z zakresie CNC wraz z certyfikacją
30.06.2019r. Zakończenie realizacji projektu