Doradztwo środowiskowe

Rozwój gospodarczy powoduje zwiększoną konieczność ochrony środowiska naturalnego. Podejmowane przez przedsiębiorców działania oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa powinny pozostawać w zgodzie z przepisami ustawy o prawie ochrony środowiska oraz innymi przepisami regulującymi szeroko rozumianą politykę ochrony środowiska. Sytuacja taka generuje zwiększoną potrzebę rzetelnego podejścia do kwestii środowiskowych w działalności przedsiębiorstwa. Realizujemy usługi związane z outsourcingiem i doradztwem środowiskowym skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw. Wspieramy przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności do aktualnych wymogów prawnych zwianych z polityką ochrony środowiska, począwszy od uregulowania stanu formalno-prawnego, poprzez określenie zakresu obowiązków i wdrożenie ich w przedsiębiorstwie, aż po bieżący kontroling nad ich przestrzeganiem. W związku z powyższym zakres usług outsourcingowych związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie kształtuje się w sposób następujący:

 • Audyt zerowy – pierwszy przegląd środowiskowy na terenie firmy umożliwiający ocenę stanu faktycznego działań na rzecz ochrony środowiska w zakładzie i określający zakres obowiązków, jakim podlega przedsiębiorstwo w świetle przepisów prawa,
 • Sporządzanie wniosków o pozwolenia na gospodarowanie odpadami,
 • Sporządzanie wniosków o pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza (operat ochrony powietrza),
 • Sporządzanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 • Sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami,
 • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów,
 • Prowadzenie zgodnej z wymogami prawa ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • Sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Koordynacja działań wynikająca z obowiązków ustawy o opłacie produktowej i depozytowej – dotyczącej opakowań wprowadzonych na rynek, sporządzanie sprawozdań oraz naliczanie opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Sporządzanie pozostałych sprawozdań, do których zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska (UM, WIOŚ, GUS),
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska – interpretacja przepisów, bieżące informacje o zmianach w przepisach obowiązującego prawa w ustawodawstwie i przepisach wykonawczych, proponowanie rozwiązań, monitoring aktów prawnych pod kątem przepisów obejmujących specyfikę zakładu przedsiębiorcy,
 • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem specyfiki zakładu,
 • Programowanie rodzajów badań środowiskowych – analiza koniecznych pomiarów i badań, do których przeprowadzenia zobligowany jest przedsiębiorca,
 • Okresowe przeglądy środowiskowe na terenie zakładu w celu weryfikacji istniejących obowiązków/stanu ochrony środowiska i określenia koniecznych działań w celu zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń środowiskowych,
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy podczas kontroli urzędowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska oraz reprezentowanie przedsiębiorcy na mocy udzielonego pełnomocnictwa,
 • Sporządzanie okresowej analizy stanu ochrony środowiska w firmie klienta. 

Realizujemy jednocześnie usługi związane z ochroną środowiska we wszystkich fazach realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.

 

Ceny poszczególnych usług uzależnione są od ilości aspektów środowiskowych, a więc od zakresu obowiązków występujących w firmie klienta, dlatego ustalane są indywidualnie. Im mniejszy zakres usług tym cena jest niższa – adekwatnie do wykonanej dla Państwa pracy.