Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Projekt, pn. „Analiza wykonalności prac badawczo - rozwojowych inteligentnych indykatorów świeżości produktów mlecznych” nr umowy o dofinansowanie RPPK.01.02.00-18-0049/15-00

realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”

 

Cel projektu:

Celem prac, zleconych jednostce naukowej jest analiza wykonalności badań nad możliwością określenia związku wskaźnikowego w mleku, które pozwoli na dobór inteligentnego indykatora świeżości, obrazującego poprzez nisko kosztowe rozwiązanie, faktyczną przydatność artykułu do spożycia.

 

 

 

 

 

 

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie dokument w formie Studium Wykonalności w ramach, którego zdefiniowany zostanie szczegółowy problem badawczy cel oraz zakres podjętych prac B+R. Jednocześnie w ramach opracowania, zaprezentowana zostanie analiza techniczna uwzględniająca wymagane zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe, a także opis techniczny oraz precyzyjny harmonogram realizacji projektu badawczego.

 

Wartość projektu: 61 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 42 500,00 PLN

Harmonogram projektu: 01.03.2016 – 31.12.2016r.