20/10/2019

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU

Szanowni Państwo,

informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc, rekrutacja do projektu "Wysokie kwalifikacje - lepsze perspektywy" w dniu 07.05.2019 zostaje zakończona. Pragniemy podziękować za uczestnictwo w projekcie oraz zainteresowanie działaniami podejmowanymi w ramach jego realizacji.

 

Przypominamy, iż:

Projekt " Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy" współfinansowany jest przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Grupa docelowa projektu: 250 os. (5K, 245M) dorosłych w tym 150 os. o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z wytycznymi MFiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020)(1K,149M), oraz 5 osób powyżej 50 roku życia (5M), z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC.

Cel główny Projektu: wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu operatora obrabiarek CNC, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji i uprawnień w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Planowane efekty

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 125 osób

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 250 osób

Liczba osób o niskich kwalifikacjach osoby – 150 osób

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 5 osób

 

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 530 210 514

Powrót